Білім алушылар үшін анықтама жөнсілтер

    Анықтама-жолнұсқаулықта білім алушының университетке келу ережесі, оқу үрдісін ұйымдастыру, академиялық күнтізбе, білімді бағалау жүйесі, гранттар туралы ақпарат, шәкіртақы және оқу ақысын төлеу, жазғы семестрді ұйымдастыру туралы ақпараттар көрсетілген. Анықтама-жолнұсқаулықта білім алушыға академиялық көмек (курстан курсқа көшу, қайта қабылдау, басқа ЖОО ауысу, академиялық айырмашылықты және қарыз сабақтарын жоюды, қорытынды аттестация, GPA балды есептеу), студенттердің кәсіподақ комитеті, ғылыми кітапхана, білім алушылардың спорттық өмірі, медициналық қызмет көрсету туралы ақпарат көрсетілген.

    Ректордың алғы сөзі

    Университет туралы жалпы мағлұмат

    Әкімшілік

    Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ оқу ғимараттарының орналасуы

    Оқу үрдісінің және академиялық кезең сызбасы

    Емтихандар, білімді бағалау жүйесі

    Шәкіртақы және гранттар

    Оқу ақысы

    Жазғы семестр

Болашақ